0904317Development and Application of Database
การพัฒนาและประยุกต์ด้านฐานข้อมูล
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0904203 หรือ
0904203

Course Description
ทฤษฎีและการประยุกต์เครื่องมือของออราเคิล การขยายความรู้ SQL ไปสู่การใช้งาน PL/SQL เพื่อพัฒนาด้านผู้ใช้และด้านผู้ให้บริการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ วิธีการเก็บข้อมูลและเทคนิคการเรียกใช้ การสร้างฐานข้อมูลขนาดเล็ก


Theories and application of Oracle tools; extensive knowledge of SQL to PL/SQL for developing users and servers; relationships between users and servers; stored procedures and triggers; development of small database.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215