0904316Business Information Technology Audit
การตรวจสอบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0904101

Course Description
การวิเคราะห์ระบบและขั้นตอนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาและตรวจสอบถึงความถูกต้องของการทำงานของระบบงาน การตรวจสอบขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงานและแนวคิดการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบขั้นตอนการพัฒนา
ระบบ การสร้างแบบจำลองข้อมูลทดสอบ เพื่อนำมาใช้ในการทดสอบระบบงาน การจัดทำเอกสารรายงานผลการทดสอบ

System and step analysis of information system development to by used the examination and auditing system; step audit of the system analysis and concepts of the
computer system ; audit of storage system design and system development ; simulation for data testing in the system, including report preparation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215