0904315Office Automation
สำนักงานอัตโนมัติ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์องค์กรเพื่อเลือกอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสำนักงานธุรกิจในด้านการจัดสำนักงาน การสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร วิธีการใช้งานเครื่องใช้สำนักงาน การพัฒนาระบบสำนักงานแบบเดิมให้เป็นสำนักงานอัตโนมัติ และแนวโน้มและผลกระทบต่อการบริหาร
งานในองค์กรธุรกิจ

Organization analysis for selecting hardware and information technology in office automation management; data communication in internal and external organizations ; using office's tools; developing existing offices to office automation;
trends and effects of business administration on office automation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215