0904314Mutimedia Technology in Business Application
เทคโนโลยีระบบมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดข้อมูลของมัลติมีเดีย ทฤษฎีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิตอล หลักการลดขนาดข้อมูลที่จัดเก็บ การปรับแต่งข้อมูลของมัลติมีเดีย การใช้เครื่องมือฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งข้อมูลของมัลติมีเดีย ไฮเปอร์ลิงค์ การออกแบบและพัฒนาระบบงานมัลติมีเดีย
ในงานธุรกิจ

Types of multimedia data; theories of converting data to digital; data compression ; multimedia data enhancement; the use of hardware and software tools; hyperlink; multimedia design and development for business.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215