0904313Data Structure and File Organization in Business Information System
โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูลในระบบสารสนเทศธุรกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างข้อมูลและแฟ้มข้อมูล ที่ใช้ในการประมวลผลระบบสารสนเทศโครงสร้างแฟ้มข้อมูลพื้นฐานทั้งแบบลำดับขั้น แบบมีทิศทาง ดัชนี แฮช และบี-ทรี การวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลทั้ง ลิสท์ คิว ทรี อะเรย์ และแฮช ระบบการค้นคืนสารสนเทศ ระบบการประมวลผลข้อความ ระบบการประมวลผล
ภาพ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และภาพ และระบบฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการจัดการแฟ้มข้อมูล

Data structures and files for information processing ; basic file structures in hierarchy indexing hashing and B-trees; a data structure analysis for list queue array and hashing ; information queries systems ; hardware systems.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215