0904303Internet Programming
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0904102 หรือ
0904203 หรือ
0904102 และ 0904203

Course Description
หลักการของการรับส่งข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีเว็บเซอร์ฟเวอร์และเว็บเบราเซอร์ เทคโนโลยีภาษาสคริปและซีจีไอ การใช้ภาษาสคริปและซีจีไอในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเซอร์ฟเวอร์ การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลบนเซอร์ฟเวอร์ในอินเทอร์เน็ต และการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา
สคริปและซีจีไอเพื่อใช้ฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

Principles of internet data transmission; web servers and web browsers technology; script language and common gateway interface (CGI) technology ; web programming the use of script language and CGI ; using
database system for internet programming by script language and CGI.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215