0904302Business Information Technology Management
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0904101 หรือ
0904101 หรือ
0904101

Course Description
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การวางแผนงาน การจัดการ และการควบคุมทรัพยากรทางด้านต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งบประมาณและการบริหารโครงการ การออกแบบ การพัฒนา การสร้าง การติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศธุรกิจ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อองค์กรกฎหมายและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรณีศึกษาการบริหารงานหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

Business Computing and information technology system planning management and control of human resources and computer technology ; budgeting and project management; design, development, construction, the building,
followup, and evaluation of business information system; effects of information technology on organizations ; laws and governmental policies of information technology case studies on unit management of business information technology.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54