0904202Computer Technology and Operating System
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบหน่วยความจำ ระบบการนำข้อมูลเข้าและระบบแสดงผล ระบบการเชื่อมต่อ สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ระบบปฏิบัติการและความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีด้านโปรแกรมควบคุมเครื่อง การทำงาน
ร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ และกรณีศึกษาระบบปฏิบัติการ

Computer architectures and parts of computer system; memory systems, input and output systems; interface systems; microprocessor architectures; new computer technologies; operating system and recent advances of machine control programs;
hardware and software co operations; case studies of operating systems.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215