0904201Business Programming 1
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 1
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0904102

Course Description
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ ลักษณะของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคนิคในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ การโปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษาโปรแกรมในเชิงลึก และการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งาน
ด้านธุรกิจ

Basic concepts of computer programming; development of modern applied programming ; natures of computer programming ; techniques of applied programming development in business ; object-oriented programming ; advanced program language ; the
development of computer language programs for business applications.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215