0904101Business Computer and Information Technology
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสื่อประสม เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ


Business information system and management; information technology; mixed communication technology; internet technology; uses of computer in business communication; application of computer and information technology system for businesses.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215