0904101Business Computer and Information Technology
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสื่อประสม เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ


Business information system and management; information technology; mixed communication technology; internet technology; uses of computer in business communication; application of computer and information technology system for businesses.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet