0903523Logistics Management
การจัดการการขนส่งกำลังบำรุง
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์หลักการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุมการกระจายสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์การ ครอบคลุมการจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง กระบวนการสั่งซื้อ
คลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า รวมทั้งการบริการลูกค้าและการบรรจุหีบห่อ

Analyzing principles and procedures of inventory planning, control, and distribution in order to gain maximized benefits for organizations, covers inventory management,
transportation, ordering process, and storage including customer services and packaging
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215