0903514Managerial Economics
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การควบคุมการลงทุน การตัดสินใจซื้อ การแข่งขัน การตัดสินใจในการลงทุน การตัดสินใจการผลิต การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาและการประยุกต์คณิตศาสตร์
เพื่อการตัดสินใจต่าง ๆ

Application of economic theory for business decisions; investment control, buying decisions; competition; investment decisions; production decisions; pricing decisions; application of mathematics for decision making
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215