0903514Managerial Economics
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การควบคุมการลงทุน การตัดสินใจ การแข่งขัน การตัดสินใจในการลงทุน การตัดสินใจการผลิต การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดราคา และการประยุกต์คณิตศาสตร์เพื่อการ
ตัดสินใจต่าง ๆ

Application of economic theory for business decisions ; investment control, buying decisions; competition; investment decision ; prodution decision; pricing decisions; application of mathematics for decision making.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212