0903502Organization and Management
องค์การและการจัดการ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะขององค์การและการจัดการ กระบวนการจัดการ บทบาทของงผู้บริหาร ครอบคลุมไปถึงการวางแผน การจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสั่งการ การจูงใจ การประสานงาน การควบคุมและพัฒนาองค์กร แนวคิดและเทคนิคการบริหารงานสมับใหม่


Nature of organization and management, management processes, roles of administrators, such as planning, commanding, motivation, coordination, human resource management, and organizational management, control and development ; concepts and techniques of
modern management.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215