0903500Business Policy and Strategic Management
นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญและภาพรวมของการบริหารเชิงกลยุทธ์ การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการควบคุมแผนกลยุทธ์ เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการศึกษากรณีตัวอย่างในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น


The Importance and overall picture of strategic management ; processes and details in preparing strategic plan components ; uses of strategic plan for practices ; strategic plan control ; understanding tools and techniques for strategic management by
using case studies of strategic management in both local and national businesses.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215