0903457Conflict Management
การบริหารความขัดแย้ง
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ของการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งที่มีอยู่ให้เป็นความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ ความสามารถของผู้บริหารในการยอมรับความแตกต่างและการควบคุมความขัดแย้ง
รวมทั้งการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์กร และสังคม รวมทั้งการปลูกฝังสำนึกจริยธรรมทางด้านการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ

Concepts, theories, and strategies for transforming existing conflict into creative conflict; administrators’ ability to accept differences and conflict control including creating intelligent emotion in order to develop human resources,
organization, and society including growing competitive ethics of business entrepreneurship
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54