0903454Management for Organization Change and Innovation
การจัดการการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในองค์กร
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงในองค์การ กระบวนการเปลี่ยนแปลง การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก การจัดการต่อการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาองค์การ การเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดและการพัฒนานวัตกรรมในองค์การ

Concepts of change in organizations; changing processes; response processes to changes inside and outside the organization;
changing management organizational development; being entrepreneurs; creativity development; concepts and development of innovation organization
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54