0903454Management of Organization Change and Innovation
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์กร
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงในองค์การ กระบวนการเปลี่ยนแปลง การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก การจัดการต่อการเปลียนแปลง การพัฒนาองค์การการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดและการพัฒนานวัตกรรมในองค์การ


Concepts of changes in organization; changing processes ; response processes to changes inside and outside the organization;changing management organizational development ;being entrepreneurs ;
creativity development;concepts and development of innovation organization.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54