0903431Implementation of Internation Labor Laws
การประยุกต์ใช้กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ ประวัติและความเป็นมา ของกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ หลักสำคัญของกฎหมายแรงงานของไทยและประเทศต่าง ๆ ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
การคุ้มครองแรงงานและการแรงงานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาทแรงงานระหว่างประเทศ ตลอดจนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับแรงงานระหว่างประเทศ

Characteristics of international labor law; history of international labor law; important principles of Thai labor lawas and labor laws in a country about relationships between principals and agents;
international labor protection and relations; solving international labor problems including cases studies of international labor.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215