0903426International Human Resource Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ความแตกต่างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ กระบวนการสรรหาและการคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจูงใจ การฝึกอบรม แรงงานสัมพันธ์ และการจัดการสวัสดิการสำหรับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

Definition and importance of international human resource management differences between domestic and international human resource management recruitment and selection process performance appraisal,
motivation, training, labor relations, benefit and welfare management for international business operations.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215