0903425Workplace Occupational and Environment Safety
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ การทำงานและสภาพแวดล้อม
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กฎหมายแรงงานโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยใน สถานประกอบการ ความสัมพันธ์ของแนวคิด กฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีต่อธุรกิจ อุตสาหกรรม และ ปัจเจกชน การจัดการสถานประกอบการให้มีความปลอดภัย
และการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัยแก่พนักงาน กฎหมายการจัดการและรักษาสภาพแวดล้อม ความจำเป็นและปัญหา ของการจัดการสิ่งแวดล้อม

Labor laws for occupational health and safety in the workplace; relationships among concepts, rules and regulations of businesses industries, and Individual; workplace safety management;
project management of health promotion and employee safety; laws of labor management and maintenance of external environment; importances and problems of environmental management.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215