0903424Human Resource Information System
ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0904101

Course Description
ระบบโครงสร้างข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแฟ้มประวัติพนักงาน การเก็บสถิติ ข้อมูลวันเวลามาทำงานและไม่มาทำงาน การคำนวณหาค่าจ้างเงินเดือน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การใช้ระบบอินเตอร์เนตในการสืบค้นแหล่งงานและสมัครงาน
การศึกษาเทคนิคทางเลือกคอมพิวเตอร์ในระบบงานข้อมูล และการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Struture system of human resource information; creating personal files; collecting statistics of numbers of working and non-working; calculating salaries and benefits; performance appraisal;
using internet in searching job sources and applying jobs; a technique study of computer choices in a data system; selection of application software in human resource management and development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215