0903422Labor Laws
กฎหมายแรงงาน
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ซึ่งประกอบ ด้วย สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกฎหมายความปลอดภัย
กรณีศึกษาปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นจริงในสถานประกอบการและที่ขึ้นสู่ศาลแรงงาน

Principles of labor laws; laws related to labor including hiring contracts, labor protection, compensation, labor relations, labor court, social insurance, pension fund, and safety; case studies of real labor problems in workplace and court.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215