0903421Compensation Management
การบริหารค่าตอบแทน
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0903201 หรือ
0903201

Course Description
ลักษณะของการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนที่เหมาะสมและยุติธรรม ทฤษฎีค่าจ้าง การกำหนดค่าจ้างอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การกำหนดปัจจัย การจ่ายค่าจ้างในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสวัสดิการ และการให้ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ


The nature of compensation and salary management in appropriateness and fairness compensation theories systematic determination of compensations including other welfare and benefits
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54