0903412Contemporary Business Concepts
แนวคิดการจัดการธุรกิจร่วมสมัย
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎีทางการจัดการร่วมสมัย การฉายภาพการจัดการในอนาคต กรณีศึกษาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน


Concepts and contemporary management theories management trends in the future case studies of public and private management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51