0903354Principles of Insurance
หลักการประกันภัย
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความจำเป็นและความสำคัญของการประกันภัยต่อธุรกิจ สังคมและชีวิตรูปแบบวิธีดำเนินการของการประกันภัยในด้านต่างๆ อาทิ การประกันภัยอัคคีภัย การประกันชีวิต การประสบอุบัติภัย การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเล การประกันภัยการขนส่งกรณีตัวอย่างการนำคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการประกันภัย

Needs and the importance of insurance against business society and life ;operational forms of insurance in different aspects such as fire insurance life insurance accident insurance car insurance sea risk insurance and transportation
insurance ; a study of utilizing the computer in insurance.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54