0903351Organizational Communication
การสื่อสารภายในองค์การ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญและปัญหาทางการสื่อสารภายในองค์การ พฤติกรรมทางการสื่อสารของบุคคล รูปแบบของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์กร ตลอดจนโครงสร้างขององค์การที่มีผลต่อการสื่อสาร ลักษณะและรูปแบบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ


The importance and problems of communication in organizations; behaviors of personal communication ;types of communication in organizations;effects of organizational structure on communication;nature and forms of efficient communication
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54