0903341Electronic Business
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0904101 หรือ
0904101 หรือ
0904101 หรือ
0904101

Course Description
หลักการพื้นฐาน ความสำคัญ และประโยชน์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการทางธุรกิจ แบบอย่างของการทำธุรกิจโดยอาศัยข่ายงานคอมพิวเตอร์ พื้นฐานทางเทคโนโลยีที่สำคัญในการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การตลาด อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงิน
การรักษาความปลอดภัย ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Introductory principles the importance and benefits of electronic business ;business processes and models of running business via computer network ;fundamentals in important of important
technology in using the information system for supporting electronic business ; electronic marketing ; payment system ; safety system; important factors of successful electronic business.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54