0903333Project Feasibility Study
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของความเป็นไปได้ของโครงการ ความสำคัญ การจัดทำและขั้นตอนในการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ รายละเอียดของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทั้งทางด้านการจัดการ การผลิต การตลาด การเงิน สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
โครงการ รวมถึงกรณีตัวอย่างการจัดทำและการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของโครงการทางธุรกิจ

Definitions of project feasibility; the importance procedures and steps of a project feasibility study ; details of feasibility analysis relating to project operations including management production marketing finance
and project environments case studies of project feasibility in business.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215