0903331Entrepreneurship and Competitiveness
การเป็นผู้ประกอบการและการแข่งขัน
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ธุรกิจขนาดย่อมในอุตสาหกรรมการบริการ สิ่งท้าทายที่ผู้ประกอบการเผชิญอยู่ ทักษะการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ปัจจัยความสำเร็จสำหรับธุรกิจขนาดย่อม การวางแผนธุรกิจ การประเมินกิจการและความเสี่ยง


Small and independent business in hospitality and tourism industry; the challenges faced by small operations and management skills; the critical factors of success for entrepreneurs and small business, business plan; risk evaluation and management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54