0903326Human Resource Planning and Policy
การวางแผนและนโยบายทรัพยากรมนุษย์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0903201 หรือ
0903201

Course Description
การวางแผนและนโยบายขององค์การ รวมทั้งพยากรณ์ตัวบุคคลในระยะสั้น และระยะยาว สำรวจการวิเคราะห์ตัวบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบันและความสามารถของบุคคลเหล่านั้น การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่วางไว้
เพื่อให้ได้คนที่มีคุณภาพ และปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท

Organizational planning and policy including personal forecasting in short- and long-terms; a survey of current personal analysis and its ability; following up and checking operations by emphasized on designed planning and policy
in order to have qualified human resource and personal quantity by an organization’s needs.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215