0903324Human Resource Planning and Development
การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0903201

Course Description
แนวคิด และกระบวนการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินความต้องการทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคในการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้าทำงาน กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า การกำหนดความจำเป็นของการฝึกอบรมและพัฒนา การเขียนโครงการฝึกอบรม การดำเนินการฝึก
อบรม เทคนิคในการฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินและติดตามผลการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Concepts and processes of human resource planning and development evaluation of human resource needs techniques of recruitment and selection training and development processes progress planning needs of training and development techniques of
writing training proposal training operations techniques of training and development and human resource planning and development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54