0903322Human Resource Development and Knowledge Management
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ และความจำเป็นของกระบวนการฝึกอบรมและ พัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า การกำหนดความจำเป็นของการฝึกอบรมและพัฒนา การเขียน โครงการฝึกอบรม
การดำเนินการฝึกอบรม เทคนิคในการฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลและ ติดตามการฝึกอบรม การจัดการความรู้ของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

Defition, importance and necessity of training process and development; progress planning; defining necessity of training and development; writing training project;
training operations; techniques of training and development; evaluating and following up of training; knowledge management of human resourcs in an organization.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215