0903322Workplace Safety and Occupational Health
ความปลอดภัยในสถานประกอบการและสุขภาพในการทำงาน
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กฎหมายแรงงานโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ความสัมพันธ์ของแนวคิด กฎระเบียบต่างๆที่มีต่อธุรกิจ อุตสาหกรรม และปัจเจกชน การจัดการสถานประกอบการให้มีความปลอดภัย และการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยแก่พนักงาน


Labor laws for occupational health and safety in the workplace relationships among concepts rules and regulations of business industries and individual workplace safety management project management of health promotion and employee safety
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51