0903312Special Problems in Management
ปัญหาพิเศษทางการจัดการ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (1-4-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0909303 หรือ
0909303 หรือ
0909303

Course Description
การจัดทำโครงงานศึกษาทางการจัดการ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการ


Presenting a management project under management professors controls and suggestions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54