0903311Quality and Productivity Management
การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดการจัดการคุณภาพ นโยบายและกระบวนการการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากลด้านคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ คำจำกัดความของผลิตภาพ เทคนิคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพและการจัดการผลิตภาพ


Concepts policies and processes of quality management international Quality standards statistical quality control definitions of productivity techniques of developing productivity relationships between quality management and productivity management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54