0903213Business Quantitative Analysis
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิธีหรือกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ ด้านการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือตัวแบบเชิงปริมาณ เช่น ทฤษฎีความน่าจะเป็นตัวแบบสต็อกหรือของคงคลัง โปรแกรมเชิงเส้นตรงเทคนิคการประเมินและทบทวนโปรแกรม ทฤษฎีมาร์คอฟ ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีการเรียงแถวและการจำลองสถานการณ์


Methods or processes of making decision in business uses of mathematical techniques of quantitative model such as probability theory of inventory model linear programming evaluation and reviewing techniques of
programs Markov theory game theory queuing theory simulation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54