0903212Management Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0904101 หรือ
0904101 หรือ
0904101 หรือ
0904101 หรือ
0904101

Course Description
การใช้สารสนเทศอย่างเป็นระบบ การนำเอาระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน เพื่อวางแผน นโยบายและการจัดการ การพัฒนาระบบข้อมูล รวมทั้งกรณีศึกษาการใช้ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการในองค์การที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน


Systematical uses of information application of a internet system in receiving and sending information among departments for planning policy and management information system development by using case studies of management
information system in an organization
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54