0902421Marketing Internship
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการตลาด
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต2 (200-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบริหารธุรกิจหรือการตลาดในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน


Business management or marketing internship in government agencies, government enterprises, or private sectors.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215