0902420Direct Marketing Management
การจัดการตลาดทางตรง
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะ บทบาทและความสำคัญการตลาดทางตรง ประเภทและหลักการการตลาดทางตรง ระบบการขายตรง ขั้นตอนในการทำการตลาด การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์ และการควบคุมการตลาดทางตรง


Nature, roles, and importance of direct marketing; types and principles of direct marketing direct marketing system; steps of implementing direct Marketing; planning, formulating strategy, and controlling of direct marketing .
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215