0902419Marketing in Asia
การตลาดในภูมิภาคเอเชีย
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การนำความรู้ทางการตลาดไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย การค้นหาความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชีย การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ในการ
ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการประเมินผลและการควบคุมการตลาด

Applied marketing knowledge to business operation in Asia region; needs searching and consumer behavior in Asia region market targeting ; analysis of opportunities and threats from national environments in Asia region ;
including analysis of strength and weakness of business operation in Asia region for formulating marketing Strategy evaluating and controlling marketing in Asia region.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54