0902418Marketing Planning
การวางแผนการตลาด
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทบาทและความสำคัญของการวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระบวนการวางแผนทางการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การพยากรณ์ความต้องการ การกำหนดกลยุทธ์และโปรแกรมทางการตลาด การกำหนดงบประมาณ การปฏิบัติตามแผนการตลาด กระบวนการควบคุมและประเมินผล


Roles and the importance of marketing planning for small and medium sized enterprises ; marketing planning processes ; business situation analysis; needs forecasting ; marketing strategies and programs; budgeting ;operations according to marketing plans;
control and evaluation processes.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55