0902417Marketing Information Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดของระบบสารสนเทศที่มีต่อการจัดการทางการตลาด การจัดทำโครงสร้างของคลังข้อมูล ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลทางการตลาด การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลทางการตลาดเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจทางการตลาด


Concepts of information system in marketing; structures of data sources; marketing information system and database management; applications of information system in marketing data management for marketing decision making.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55