0902415Customer Relationship Management
การจัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดการตลาดสร้างความสัมพันธ์ การตลาดสร้างความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค การออกแบบกลยุทธ์การตลาดสร้างความสัมพันธ์ การนำแผนการตลาดสร้างความสัมพันธ์ไปปฏิบัติใช้ โปรแกรมการตลาดสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษาลูกค้าปัจจุบัน การหาลูกค้าใหม่ และดึงลูกค้าเก่า การ
สร้างความสัมพันธ์ระดับกลุ่มสำหรับกลุ่มพนักงานภายในกิจการกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ กิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

Concepts of customer relationship management ;relationship marketing and consumer behavior; strategy
design of relationship marketing ; applications of relationship marketing planning ; relationship marketing programs for maintaining current customers; holding existing customers and searching new customers; relationship building of staff group levels
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55