0902413Real Estate Marketing
การตลาดอสังหาริมทรัพย์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทบาทและความสำคัญของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ประเภทของตลาดอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การกำหนดตลาดเป้าหมาย ลักษณะและวิธีการจัดการตลาดอสังหาริมทรัพย์ กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ การวางแผน การควบคุม การประเมินผล และการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์


Roles and the importance of real estate marketing; types of real estate markets; environment analysis; setting target groups; natures and procedures of real estate marketing mangement ; real estate marketing strategies ; planning control evaluation and
development of real estate marketing .
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215