0902321Industrial Marketing
การตลาดอุตสาหกรรม
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทบาทและความสำคัญของการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม โครงสร้าง และระบบการตลาดอุตสาหกรรม การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอุตสาหกรรม และกลยุทธ์ การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรม นโยบายของรัฐ การลงทุนข้ามชาติ

Roles and the importance of industrial marketing; global marketing structures and systems; an analysis of industrial marketing situations; industrial marketing
strategies; theories of industrial economics; adjustment of industrial structure; public policies; cross-country investment.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55