0902320Service Marketing
การตลาดบริการ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทบาทและความสำคัญของธุรกิจบริการ แนวคิดของการตลาดบริการโครงสร้างของอุตสาหกรรมการบริการ ลักษณะและประเภทของธุรกิจบริการ การพัฒนาส่วนประสมการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ การวางแผนการตลาดบริการ การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ แนวโน้มการตลาดบริการในอนาคต


Roles and
the importance of service business ; concepts of service marketing ; structures of service industry; natures and types of service businesses ; marketing mix development for service businesses; service marketing planning ; developing service mindedness
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215