0902320Service Marketing
การตลาดบริการ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทบาทและความสำคัญของธุรกิจบริการ แนวคิดของการตลาดบริการโครงสร้างของอุตสาหกรรมการบริการ ลักษณะและประเภทของธุรกิจบริการ การพัฒนาส่วนประสมการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ การวางแผนการตลาดบริการ การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ แนวโน้มการตลาดบริการในอนาคต


Roles and
the importance of service business ; concepts of service marketing ; structures of service industry; natures and types of service businesses ; marketing mix development for service businesses; service marketing planning ; developing service mindedness
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55