0902319Agricultural Marketing
การตลาดเกษตร
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทบาทและความสำคัญของการตลาดสินค้าเกษตร สถาบันการตลาดสินค้าเกษตร ลักษณะของสินค้าเกษตร การตลาดซื้อขายล่วงหน้า ปัญหาการตลาดสินค้าเกษตร
นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตร การนำทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ผลและบทบาทในการแทรกแซงสินค้าเกษตรรวมถึงการแก้ปัญหาในการประกันราคาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

Roles and importances of agricultural marketing; institutions of agricultural marketing; natures of agricultural marketing; forward marketing; problems in agricultural marketing; policies and regulations
of agricultural marketing, implementation of economic theories for analyzing consequences and roles in intervening agricultural products, including problem solving of guarantee for future agricultural products.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52