0902312Marketing Research
การวิจัยการตลาด
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0909303 หรือ
0909303 หรือ
0909303

Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด การกำหนดหัวข้อวิจัยทางการตลาด การดำเนินการวิจัยการตลาดตามระเบียบวิธีวิจัย นำเสนอผลงานวิจัย และประยุกต์ผลงานวิจัยเพื่อใช้ทางการตลาด


Concepts of marketing research; problem analysis of marketing;
setting topics of marketing research; marketing research operations according to research methodology; research presentation; the application of research in marketing.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55