0902311Marketing Communication Management
การจัดการการสื่อสารทางการตลาด
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการสื่อสารการตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารการตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบข้อมูลข่าวสาร การเลือกช่องทางการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสารการตลาด การกำหนดงบประมาณสำหรับกิจกรรม การส่งเสริมการตลาด การตัดสินใจด้านส่วนประสม
การสื่อสารการตลาด การโฆษณา การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การวัดผลการจัดการสื่อกลางทางการตลาด และการจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

Marketing communication processes; factors affecting marketing communication; setting
target groups and objectives; the design of data, information, and news ;communication channels selection;communication marketing planning ; budgeting for activities;marketing promotion ; communication marketing decision making; advertising ;personnel
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55